WSDZ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w ŚWIECIU w roku szkolnym 2023/ 2024

 


PROGRAM REALIZACJI
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w ŚWIECIU
w roku szkolnym
2023/ 2024

opracowała: Izabela KulczykSPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I

Wstęp

 1. Założenia WSDZ,

 2. Podstawy prawne

 3. Cel główny oraz działania związane z doradztwem zawodowym w poszczególnym oddziale szkolnym, w tym:

 • Formy i metody pracy doradczej, • Sojusznicy i sieci współpracy, • Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkoleA Technikum

 1. Działania związane z doradztwem zawodowym

 2. Warunki i sposób realizacji

 3. Treści programoweB Liceum Ogólnokształcące 1. Działania związane z doradztwem zawodowym

 2. Warunki i sposób realizacji

 3. Treści programowe

C Branżowa Szkoła I Stopnia

 1. Działania związane z doradztwem zawodowym

 2. Warunki i sposób realizacji

 3. Treści programoweCZĘŚĆ II

 1. Monitoring i ewaluacja WSDZ

 2. Słownik pojęćCZĘŚĆ I 1. Wstęp

Szkoła ponadpodstawowa to przedostatni etap zorganizowanej nauki. Jest to też czas, w którym młody człowiek pogłębia i weryfikuje swoje zainteresowania i mocne strony. Dokonał pierwszego wyboru zawodowego, na etapie liceum ogólnokształcącego ponownie poznaje świat zawodów, a także podejmuje decyzje edukacyjno-zawodowe. Również poznaje rynek pracy i podejmuje pracę w ramach praktyk zawodowych. Uczy się zaplanować własną karierę i wyznaczać nowe ścieżki w dorosłym życiu zawodowym. Jest to szczególny czas dla młodego człowieka ze względu na intensywne nabywanie i rozwój kompetencji społecznych i pracowniczych. Środowisko szkolne wspiera ucznia w samopoznaniu, a prawidłowy jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny warunkuje powodzenie na ścieżce edukacyjno-zawodowej. 1. Założenia WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania doradcy zawodowego, nauczycieli, specjalistów w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę policealną lub studia wyższe, ma plany na przyszłość.

3. Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675),

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703),A. Działania związane z doradztwem zawodowym w TECHNIKUM dla:

uczniów,

rodziców,

nauczycieli.

Cel główny: wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy, również przygotowanie uczniów do roli pracownika, pracodawcy na aktualnym rynku pracy, a także wsparcie rodziców i nauczycieli w ich działaniach doradczych na rzecz młodych ludzi

Działania kierowane do uczniów:

udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych;

przygotowanie do olimpiad i konkursów dotyczących kariery zawodowej, np.: Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy;

realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;

angażowanie w organizację uroczystości i imprez szkolnych – w miarę możliwości w przypadku utrzymującej się pandemii

promowanie idei wolontariatu – w ramach SKW „Pomagam bo lubię”

angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły;

pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych – przy współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego;

pomoc w organizowaniu staży zawodowych w ramach Projektów UE oraz działań PUP Świecie;

organizowanie spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami firm gotowych zatrudniać uczniów i absolwentów

tworzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów;

inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach zawodowych;

organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy – w małych grupach z zachowaniem odległości;

organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów

informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;

organizowanie spotkań z osobami prezentującymi własne ścieżki rozwoju zawodowe-go (absolwenci szkoły, przedstawiciele zawodów)

umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku pracy

udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej działalności oraz samopoznanie;

inspirowanie i pomaganie w przygotowywaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD)przez uczniów

- przygotowanie referencji dla komisji rekrutacyjnych w uczelniach wyższych oraz dla pracodawców

Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;

prowadzenie lekcji koleżeńskich;

prezentowanie działań WSDZ na posiedzeniach rady pedagogicznej;

organizowanie wizyt studyjnych w firmach

organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;

inspirowanie nauczycieli do udziału w stażach zawodowych;

udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;

wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego.Działania kierowane do rodziców:

organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;

organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy – w małych grupach z zachowaniem bezpieczeństwa;

organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy– w małych grupach z zachowaniem bezpieczeństwa;;

organizowanie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;

informowanie o targach pracy i edukacji – Targi Pracy i Edukacji w Świeciu – marzec/kwiecień 2023

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, Librus, profil na FB „Doradca na Fejsie” - m.in. transmisje na żywo „Your life – rozmawiaj z doradcą”

Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:

podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, które są prowadzone przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania – 10 h w całym cyklu szkolnym;

podczas: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych – w ramach realizacji projektów UE, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego

podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (jak np. Ogólnopolski Tydzień Kariery – 16-22 październik 2023) lub poza nią, np. Drzwi Otwarte – kwiecień 2023 lub Festiwal Zawodów

Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane w formie grupowej i indywidualnej. Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym skierowanych do rodziców oraz nauczycieli także odbywa się w obu tych formach.

Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

Dyrektor:

odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;

współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;

wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;

zapewnia warunki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole;

organizuje w szkole wspomaganie działań związanych z doradztwem zawodowym po-przez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w tym obszarze

Doradca zawodowy:

określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kie-runku kształcenia i zawodu;

wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawca-mi, nauczycielami i specjalistami;

gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;

organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność działań z zakresu doradztwa zawodowego;

współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;

wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;

gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;

współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji doradztwa zawodowego;

Wychowawcy:

określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, również przy pomocy doradcy zawodowego

włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego;

realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych, doradca zawodowy jest zapraszany do przeprowadzenia zajęć

wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;

współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych):

eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;

współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów;

przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych;

prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe;

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.Specjaliści: np. doradcy zawodowi z PUP, WUP, MCK, psycholodzy

określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;

współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów;

włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciel-bibliotekarz:

współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

opracowuje i aktualizuje, udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego – książki, czasopisma;

włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

pielęgniarka:

udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;

organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków adekwatnych do zawodów wybranych przez uczniów

Uczniowie podczas zajęć mają dostęp do komputerów lub tabletów- 10 szt., na których zainstalowane są programy edukacyjne np. w szkolnym budynku lub bibliotece.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (doradztwo indywidualne) odbywają się w gabinecie doradcy z dostępem do Internetu dla doradcy zawodowego oraz dla uczniów.Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią:

biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki, materiały zawodoznawcze, ulotki, broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności itp.);

sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały na książki, stojaki na ulotki itp.);

sprzęt do powielania materiałów informacyjnych (np. drukarka, kserokopiarka);

zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, itp.);

zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.);

materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć itp.;

materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, np. karty do flipcharta, markery

Sojusznicy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu (PPP):

diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;

udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;

prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;

prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli i doradców zawodowych(ODN Bydgoszcz, ORE Warszawa):

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;

tworzenie sieci doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;

przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego

Centra kształcenia praktycznego w woj. kujawsko- pomorskim:

organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów;

organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów;

przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w przypadku, gdy dane centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym);

organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla nauczycieli;

Centra kształcenia ustawicznego i zawodowego, szkoły wyższe w woj. kujawsko- pomorskim:

udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły - on-line;

współorganizowanie targów edukacyjnych;

organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów;

pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki po ukończeniu technikum;

współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów – spotkania na terenie ZSP w Świeciu

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu, Mobilne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy:

udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;

diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;

udzielanie uczniom porad i konsultacji;

współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;

prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość;

udzielanie porad dotyczących rynku pracy za granicą -usługi doradców Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES -udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą;

udostępnianie publikacji m.in. o sytuacji na rynku pracy;

współorganizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań informacyjno-doradczych np. dotyczących sytuacji na rynku pracy, dotacji na założenie działalności gospodarczej – w małych grupach z zachowaniem środków ostrożności .

Cech Rzemieślniczy w Świeciu:

współorganizowanie szkoleń zawodowych w formie nauki zawodu w danym rzemiośle;

udostępnianie informacji na temat organizacji praktycznej nauki zawodu w rzemiośle;

wyszukiwanie pracodawców (rzemieślników, u których uczniowie mogą realizować praktyczną naukę zawodu)

Ochotniczy Hufiec Pracy (OHP) w Grudziądzu i w Bydgoszczy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu, lokalne punkty pośrednictwa pracy, ośrodki szkolenia zawodowego w regionie:

gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej i krótko-terminowej;

organizowanie giełd pracy;

organizowanie targów pracy;

diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

organizowanie szkoleń zawodowych dla uczniówAgencje zatrudnienia:

prowadzenie pośrednictwa pracy;

organizowanie spotkań rekrutacyjnych;

pozyskiwanie ofert pracy dla uczniów i absolwentów szkoły.

Pracodawcy:

współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów;

tworzenie klas patronackich;

współorganizowanie konkursów zawodowych;

włączanie się w modyfikowanie programów nauczania;

współorganizowanie szkoleń, seminariów zawodowych;

organizowanie staży zawodowych dla uczniów

zatrudnianie absolwentów

sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową i bazę dydaktyczną szkoły;

organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli - Dzień Otwarty w Mondi S.A. - październik 2023

Organizacje pozarządowe:

propagowanie idei wolontariatu;

umożliwianie uczniom doświadczania pracy;

realizowanie wspólnych projektów edukacyjnychPlan realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym dla uczniów Technikum w roku szkolnym 2023/24

Klasa I Technikum

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Samopoznanie: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, wartości, cechy osobowości.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Analiza swoich umiejętności, dostosowanie cech osobowości do oczekiwań pracodawcy

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

Klasa II Technikum

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Możliwość podjęcia pierwszej pracy po ukończonym 16 roku życia

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Wstępne kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy

Izabela Kulczyk

Do ustaleniaKlasa III Technikum

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe, cechy dobrego pracownika

Izabela Kulczyk

Do ustaleniaKlasa IV Technikum

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Aktywne metody poszukiwania pracy. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz do wystąpień publicznych

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

Klasa V Technikum

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Planowanie podjęcia działalności gospodarczej, sporządzanie Indywidualnego Planu Działania.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych i w systemie kształcenia ustawicznego.

Izabela Kulczyk

Do ustaleniaMetody pracy doradczej (poradnictwo grupowe):

 • Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, studium przypadku, mapy myślowe) - wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu,

 • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, plakaty,

 • Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne,

 • Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne,

 • Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini - wykłady, pogadanki, debaty.

 • Wycieczki ( w miarę możliwości) – również do zakładów pracy

 • porady i konsultacje

 • spotkania i warsztaty z przedstawicielami firm związanych z poszczególnymi branżami

 • porady i konsultacje on-line

 • webinary

 • wirtualne targi edukacyjne i pracyB. Działania związane z doradztwem zawodowym w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla:

uczniów,

rodziców,

nauczycieli.

Cel główny: Celem głównym doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Działania kierowane do uczniów:

udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych;

pomaganie uczniom w przygotowywaniu Indywidualnego Planu Kariery ( dla zainteresowanych uczniów);

angażowanie w organizację uroczystości, imprez i konkursów szkolnych poprzez: np. udział w konkursach zawodoznawczych

promowanie idei wolontariatu, udział w Szkolnym Kole Wolontariatu „Pomagam bo lubię”

angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły

diagnozowanie potencjału edukacyjno- zawodowego

organizowanie spotkań z przedstawicielami agencji zatrudnienia (poznawanie metod rekrutacji pracowników)

tworzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów;

inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach ukierunkowujących na zawód;

organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy - w małych grupach z zachowaniem odległości ;

organizowanie wizyt w firmach, celu zdobycia wiedzy o zawodach i miejscach pracy

informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;

organizowanie spotkań z osobami prezentującymi własne ścieżki rozwoju zawodowego (absolwenci szkoły, przedstawiciele zawodu)

umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących edukacji policealnej i wyższej oraz rynku pracy -Targi Pracy i Edukacji– będą się odbywały na przełomie marca i kwietnia 2023

udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej działalności oraz samopoznanie;

informowanie o różnych możliwościach edukacyjnych w kraju i za granicą (np. studia wyższe, kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ, szkoły policealne, biuro Pośrednictwa Pracy za Granicą EURESS);

omawianie rozmaitych możliwości zdobycia kwalifikacji, doświadczenia;

udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej działalności i samopoznanie;

wykorzystanie dostępnych programów oraz platform dla młodzieży, np. moodle, kahoot, udział w transmisjach na żywo za pośrednictwem profilu na FB - Dordaca na Fejsie, audycje z cyklu „Your life – rozmawiaj z doradcą”

- przygotowanie referencji dla komisji rekrutacyjnych w uczelniach wyższych oraz dla pracodawcówDziałania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

Umożliwienie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;

prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych;

organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku i lokalnego rynku pracy;

udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;

wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.Działania kierowane do rodziców:

organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole, również zapraszając pracodawców

prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów

informowanie o targach pracy;

informowanie o targach edukacyjnych;

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, kanał You Tube, tablice informacyjne, Librus);

organizowanie krótkich warsztatów o runku pracy dla zainteresowanych rodzicówDoradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:

podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, które są prowadzone przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania

podczas: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami,prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych - ramach realizacji projektów UE, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli)

podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole , jak np. Ogólnopolski Tydzień Kariery – 16-22 październik 2023 oraz Drzwi Otwarte – marzec/kwiecień 2023 lub Festiwal ZawodówRealizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowymDyrektor:

odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;

współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;

wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;

zapewnia warunki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole;

organizuje wspomaganie szkoły w realizowaniu zadań związanych z doradztwem zawodowym polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w tym obszarze.

Doradca zawodowy:

określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;

współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;

wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;

gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;

współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły

Wychowawcy:

określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;

włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z doradztwa zawodowego;

realizują tematy z doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych, również wraz z doradcą zawodowym;

wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;

współpracują z rodzicami w planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;

Nauczyciele przedmiotów:

eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;

przygotowują uczniów do udziału w konkursach;

prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe;

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Specjaliści: doradcy zawodowi z innych instytucji, psycholodzy

określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;

współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów;

włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciel-bibliotekarz:

współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego – książki, czasopisma;

włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego, np. Drzwi Otwarte lub Festiwal Zawodów .Pielęgniarka:

udziela informacji w kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście wyborów zawodowych dokonywanych przez uczniów

organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo

Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią:

biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki, materiały zawodoznawcze, ulotki, broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności itp.);

sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały na książki, stojaki na ulotki itp.);

sprzęt do powielania materiałów informacyjnych- drukarka,

zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne itp.);

zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.);

materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć itp.;

materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, np. karty do flipcharta, markery

Sojusznicy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu:

diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;

udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;

prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;

konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych

prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;

tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Ośrodki doskonalenia i rozwoju edukacyjnego nauczycieli (ODN w Bydgoszczy i Toruniu, ORE w Warszawie):

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;

tworzenie sieci doradców zawodowych;

przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Centra kształcenia praktycznego (CKP):

organizowanie dla uczniów szkoleń i kursów zawodowych

organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla nauczycieli;

podejmowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców;

współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

Centra kształcenia ustawicznego i zawodowego w woj. Kujawsko - Pomorskim:

udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły;

współorganizowanie targów edukacyjnych;

organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów;

pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki po ukończeniu liceum ogólnokształcącego;

współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów.

Uczelnie wyższe w woj. Kujawsko - Pomorskim:

udzielanie informacji na temat kierunków kształcenia i zasad rekrutacji itp.; szkoły policealne i uczelnie wyższe najczęściej wybierane w woj. Kujawsko-Pomorskim

prowadzenie dla uczniów warsztatów – np. rozwijających umiejętności społeczne – autoprezentacja, wystąpienia publiczne – miejsce warsztatów budynek szkolny

organizowanie laboratoriów, wykładów i warsztatów rozwijających zainteresowania uczniów

organizowanie dni otwartych w szkołach lub na uczelniach;

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu:

udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;

diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;

udzielanie porad uczniom;

współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;

prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość;

udzielanie informacji dotyczących rynku pracy za granicą (usługi doradców Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES);

udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą;

udostępnianie publikacji m.in. na temat sytuacji na rynku pracy – zawody deficytowe i schyłkowe;

współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych np. dotyczących sytuacji na rynku pracy, dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu oraz w Bydgoszczy, lokalne ośrodki szkolenia zawodowego:

gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej i krótko-terminowej;

organizowanie giełd pracy i giełd zawodów

diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

organizowanie szkoleń zawodowych dla uczniów.

Agencje zatrudnienia w regionie:

prowadzenie pośrednictwa pracy;

organizowanie spotkań rekrutacyjnych;

pozyskiwanie ofert pracy dla uczniów i absolwentów szkoły.

Pracodawcy (Świecie i okolice):

organizowanie dla uczniów i nauczycieli wizyt studyjnych w firmach -Dzień Otwarty w Mondi S.A. - październik 2023

współorganizowanie konkursów dla uczniów;

współorganizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań z przedstawicielami firm - w małych grupach z zachowaniem bezpieczeństwa ;

sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły.Plan realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym dla Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2023/24

Klasa II LO

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Analiza informacji o zawodach, dostosowanie cech osobowości do oczekiwań pracodawcy

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Analiza i poznanie lokalnego, krajowego i zagranicznego rynku pracy

Izabela Kulczyk

Do ustaleniaKlasa III LO

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości, zawody deficytowe

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Formy aktywizacji zawodowej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

3

II półrocze

Zajęcia grupowe

Wskazywanie możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w sytuacji wyboru ścieżki służb mundurowych

Izabela Kulczyk

Do ustaleniaKlasa IV LO

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Autoprezentacja oraz rozmowa kwalifikacyjna

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Własna działalność gospodarcza, skąd pozyskać fundusze na założenie firmy?

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

3

II półrocze

Zajęcia grupowe

Kursy i szkolenia, również w ramach funduszy z UE, etyka w miejscu pracy.

Izabela Kulczyk

Do ustaleniaMetody pracy doradczej (poradnictwo grupowe):

 • Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe) - wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu,

 • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, plakaty,

 • Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne,

 • Wykorzystanie testów i kwestionariuszy

 • porady i konsultacje on-line

 • webinary, live – transmisje na żywo

 • wirtualne i stacjonarne targi edukacyjne i pracy

 • wycieczki do zakładów pracy

Działania związane z doradztwem zawodowym w Szkole Branżowej I Stopnia

Działania związane z doradztwem zawodowym w branżowej szkole I stopnia ZSP są kierowane do trzech grup adresatów:

uczniów,

rodziców,

nauczycieli.


Cel główny: Celem doradztwa zawodowego w branżowych szkołach jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji1.


Działania kierowane do uczniów:

udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno—zawodowych;

realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;

aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów – np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych

określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;

współorganizowanie zajęć praktycznych i staży zawodowych przy udziale rodziców orz kierownika praktyk;

organizowanie spotkań z przedstawicielami

zachęcanie do pozyskiwania referencji, opinii z miejsc zajęć praktycznych lub miejsc odbywania przez uczniów staży zawodowych;

prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów; (wolontariat SKW „Pomagam bo lubię”)

inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach zawodowych- zajęcia dodatkowe w ramach projektów UE,

angażowanie uczniów w działania na rzecz promocji szkoły; ( prezentowanie szkoły na targach Edukacyjnych i Pracy, Drzwiach Otwartych Szkoły)

organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; (liczne spotkania z przedstawicielami czołowych firm: Mondi, Bart itp. oraz z przedstawicielami branż pracy bezpośredniej z klientem, dla zainteresowanych uczniów

organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy adekwatne do zawodów wybieranych przez uczniów

udział w targach pracy

informowanie o targach edukacyjnych– będą się odbywały na przełomie marca i kwietnia 2023

stosowanie metod aktywizujących (np. metoda projektów, symulacja) wpływających na zwiększenie zaangażowania uczniów i samodzielności w planowaniu kariery;

organizowanie dla uczniów spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół dla dorosłych (np. SBIIZespół Szkół w Tczewie);

informowanie o ofercie kształcenia po ukończeniu branżowej szkoły – w tym o kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

umożliwianie zdobywania dodatkowych uprawnień w trakcie nauki, również w ramach projektów zawodowych UE;

organizowanie spotkań z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju zawodowego)

udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, plano-wanie własnej działalności i samopoznanie;

inspirowanie i pomaganie w przygotowywaniu przez uczniów Indywidualnych Planów Działania (IPD).- wykorzystywanie scenariusza MŁOKZZ, metody M. Achtnicha itp.


Działania kierowane do rodziców:

organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole – forma spotkań - indywidualna;

organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy – Targi Edukacyjne i Pracy – w miarę możliwości, również Targi On-Line

prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów - spotkania z rodzicami- konsultacje indywidualne;

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, „Doradca na Fejsie”, tablice informacyjne, e-dziennik).


Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:

podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, które są prowadzone przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania – w klasach 1 – 2h, 2 - 3h, 3- 5h

podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami (w przypadku magazyniera – logistyka zajęcia praktyczne są prowadzone w szkole z uwzględnieniem wspomagania i umacniania ucznia w wybranym zawodzie),prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli);

podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole:

- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

- Ogólnopolski Tydzień Kariery

- Targi Edukacyjne i Pracy

- Drzwi Otwarte Szkoły

- Festiwal Zawodów

- transmisje na żywo „Your life – rozmawiaj z doradcą”Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowymDyrektor:

odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;

współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;

wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;

zapewnia warunki do realizowania w szkole doradztwa zawodowego;

organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w tym obszarze.Doradca zawodowy:

określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;

organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;

współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;

wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;

gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;

współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.


Wychowawcy:

eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;

włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego;

realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;

wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;

współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.


Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych):

określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;

współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania doradztwa zawodowego dla uczniów;

przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych;

prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.
Specjaliści: np. doradcy zawodowi z PUP, WUP, MCK, psycholodzy

określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;

współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów;

włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciel-bibliotekarz:

współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

opracowuje i aktualizuje, udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego – książki, czasopisma;

włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

pielęgniarka:

udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;

organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków adekwatnych do zawodów wybranych przez uczniów


Uczniowie podczas zajęć mają dostęp do komputerów lub tabletów- 19 szt., na których zainstalowane są programy edukacyjne np. w szkolnym budynku lub bibliotece.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (doradztwo indywidualne) odbywają się w gabinecie doradcy z dostępem do Internetu dla doradcy zawodowego oraz dla uczniów, również on-line w sytuacjach szczególnych, np. transmisje na żywo „Your life – rozmawiaj z doradcą” lub konsultacje indywidualne on-line.Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią:

biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki, materiały zawodoznawcze, ulotki, broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności itp.);

sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały na książki, stojaki na ulotki itp.);

sprzęt do powielania materiałów informacyjnych (np. drukarka, kserokopiarka);

zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, itp.);

zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.);

materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, scena-riusze zajęć itp.;

materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, np. karty do flipcharta, markery

Sojusznicy


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP) w Świeciu:

diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;

udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;

prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;

tworzenie sieci doradców zawodowych, osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli i doradców zawodowych(ODN Bydgoszcz, ORE Warszawa):

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;

tworzenie sieci doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;

przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego

Cech Rzemiosł Różnych w Świeciu przy współpracy CKP w województwie kujawsko-pomorskim:

organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów;

organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów;

przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w przypadku, gdy dane centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym);

podejmowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców;

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu oraz inne centra informacji i planowania kariery zawodowej w regionie:

udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;

diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;

udzielanie uczniom porad i konsultacji;

współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;

prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość;

udzielanie porad dotyczących rynku pracy za granicą (usługi doradców Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES PUP TORUŃ);•udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą;

udostępnianie publikacji m.in. o sytuacji na rynku pracy;

współorganizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań informacyjno-doradczych np. dotyczących sytuacji na rynku pracy, dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu

współorganizowanie szkoleń zawodowych w formie kursów doskonalących

wyszukiwanie pracodawców (rzemieślników, u których uczniowie mogą realizować praktyczną naukę zawodu);

pośredniczenie w podpisywaniu umów między uczniem a pracodawcą.


Ochotniczy Hufiec Pracy (OHP) w Grudziądzu oraz w Bydgoszczy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy:

gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej i krótko-terminowej;

organizowanie giełd pracy;

organizowanie targów pracy;

diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

organizowanie szkoleń zawodowych dla uczniówAgencje zatrudnienia:

prowadzenie pośrednictwa pracy;

organizowanie spotkań rekrutacyjnych;

pozyskiwanie ofert pracy dla uczniów i absolwentów szkoły.

Pracodawcy ( Świecie i okolice):

współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów

współorganizowanie konkursów zawodowych;

włączanie się w modyfikowanie programów nauczania;

współorganizowanie szkoleń, seminariów zawodowych;

organizowanie szkoleń, seminariów i staży zawodowych dla nauczycieli;

zatrudnianie absolwentów SBI;

Plan realizacji treści związanych z doradztwem zawodowym dla Branżowej Szkoły I Stopnia

w danym roku szkolnym 2023/24Klasa I BSI

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Samopoznanie zainteresowania,

uzdolnienia, umiejętności,

mocne i słabe strony, temperament.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Analiza własnego potencjału pod kątem

planowania dalszej kariery zawodowej.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

Klasa II BSI

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy, miejsca wybranych praktyk

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

II półrocze

Zajęcia grupowe

Zasady efektywnego porozumiewania się, techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

zasady autoprezentacji i przebiegu właściwej rozmowy kwalifikacyjnej.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

3

II półrocze

Zajęcia grupowe

Podmioty występujące na rynku pracy,

sytuacja gospodarcza w regionie, lokalny rynek pracy,

instytucje wspomagające proces poszukiwania pracy.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

Klasa III BSI

lp.

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

Temat zajęć

prowadząca

Przewidywane godziny lekcyjne

1

I półrocze

Zajęcia grupowe

Cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego oraz jak założyć własne przedsiębiorstwo od strony formalno – prawnej.

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

2

I półrocze

Zajęcia grupowe

Sposoby sporządzania dokumentów aplikacyjnych

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

3

II półrocze

Zajęcia grupowe

Specyfika lokalnego rynku pracy i analiza zmiany na nim zachodząca, formy aktywności zawodowej na rynku pracy,

zawody które będą rozwijały się w przyszłości

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

4

II półrocze

Zajęcia grupowe

Sporządzanie Indywidualnego Planu Kariery

Izabela Kulczyk

Do ustalenia

5

II półrocze

Zajęcia grupowe

Wybór szkoły branżowej II stopnia

Izabela Kulczyk

Do ustalenia • Metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja, mapy myślowe- wspólne praca nad rozwiązaniem problemu,

 • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – plakaty,

 • Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne,

 • Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne,

 • Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini - wykłady, pogadanki, debaty.

 • Wycieczki

 • spotkania i warsztaty z przedstawicielami firm związanych z poszczególnymi branżami

 • porady i konsultacje, również on-line

 • webinary, transmisje na żywo

 • wirtualne targi edukacyjne i pracyPrzykładowe treści w zakresie doradztwa zawodowego realizowane na wybranych przedmiotach ogólnych

i zawodowychNauczyciele zajęć komputerowych, informatyki, programiści: Uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów za pomocą komputera. prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół ponadpodstawowych, wyjaśnia organizację pracy i przepisy bhp w pracy z komputerem, uczy komunikowania się z pomocą komputera i technologii informacyjnych. Prezentuje sposoby opracowywania tekstów, prezentacji multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Wdraża do pracy zespołowej w ramach projektu, pokazuje sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w różnych zawodach.Nauczyciele języków obcych, w tym języka obcego zawodowego: Zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą tworzenia wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). Zachęcają do pracy zespołowej metodą projektu. Uczą przygotowywać dokumenty aplikacyjne, rozmowy z klientem, prowadzenia dokumentacji w miejscu pracy.Nauczyciele biologii, ochrony środowiska: Omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do planowania dnia i organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami z dziedziny meteorologii, rolnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, ochrony zdrowia.Nauczyciele, historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa: Informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa. Charakteryzują pojęcie samorządności, opisują zawody związane z polityką, służbami mundurowymi, dyplomacją, przedstawiają zawód historyka, żołnierza, policjanta itp. Zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują grupy społeczne i ich role w społeczeństwie. Omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. Uczą tworzenia drzewa genealogicznego. Omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego i obronnego kraju.SŁOWNIK POJĘĆ:.DORADZTWO ZAWODOWE: świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

PORADNICTWO ZAWODOWE:długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

ORIENTACJA ZAWODOWA: (a właściwie orientacja szkolna i zawodowa lub szerzej –orientacja edukacyjna i zawodowa) to wszelkie oddziaływania wychowawcze i informacyjne, mające na celu umożliwienie podjęcia właściwej decyzji o wyborze zawodu, decyzji uwzględniającej zarówno zainteresowania i predyspozycje danej osoby, jak i potrzeby rynku pracy. Na orientację zawodową składa się więc: wiedza o zawodach i o psychofizycznych wymaganiach związanych z ich wykonywaniem; indywidualna ocena zainteresowań i własnych predyspozycji, wiedza o sposobie zdobywania kwalifikacji w wybranym zawodzie, rozeznanie w potrzebach rynku pracy w danym kraju.

INFORMACJA ZAWODOWA: zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

INFORMACJA EDUKACYJNA: zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO: ma na celu koordynację działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru 6zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Szkolny system doradczy określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działania, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty oraz metody pracy.

ZAWÓD: wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, odnosi się do wszystkich działań kierowanych do młodzieży, rodziców jak i Rady Pedagogicznej. Aby działania z tego zakresu były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przeprowadzane będą badania ankietowe wśród adresatów doradztwa zawodowego w szkole, które pozwolą ocenić adekwatność zaplanowanych i przeprowadzonych działań.

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2023r.Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Doradca zawodowy Izabela Kulczyk

Doradztwo zawodowe MATERIAŁY